Načela družbene odgovornosti


 

A. Pravični delovni pogoji

Ob priznavanju pomembnosti zagotavljanja pravičnih delovnih pogojev skupina Brother spoštuje ljudi in priznava temeljne človekove pravice ter isto pričakujejo tudi od svojih sodelavcev.

 

1. Ne diskriminaciji in nadlegovanju

Skupina Brother ne dopušča dejanj diskriminacije ali nadlegovanja. Skupina Brother zlasti ne dopušča:
(1) nezakonitih diskriminacij na osnovi rase, spola, starosti, spolne usmerjenosti, nosečnosti, politične pripadnosti, članstva v sindikatu, zakonskega stanu, državljanstva, etnične pripadnosti, vere, invalidnosti itd.;
(2) kršitev osebnega dostojanstva osebe z nadlegovanjem ali zlorabo (iz katerih koli razlogov ali v kakršni koli obliki), telesnega kaznovanja, duševne ali telesne prisile ali grožnje z naštetimi dejanji.

 

2. Poštene in zakonite delovne prakse

Skupina Brother si prizadeva biti v skladu z vsemi lokalnimi zakoni in predpisi, navodili pristojnih organov ali ustreznimi lokalnimi praksami industrije v zvezi z delovnimi pogoji, vključno z urami, plačami, olajšavami (mdr. z minimalnimi plačami) in nadurami.

 

3. Svoboda združevanja

Skupina Brother spoštuje pravice zaposlenih v vsaki državi, v kateri deluje, da se svobodno združujejo z drugimi, se pridružijo ali ne pridružijo sindikatom, iščejo zastopnike in se pridružijo svetu delavcev v skladu z lokalnimi zakoni in predpisi.

 

4. Otroci in prisilno delo

Skupina Brother ne dopušča ali spodbuja nezakonitih delovnih praks. Skupina Brother zlasti ne:
(1) dopušča prisilnega dela ali neprostovoljnega zaporniškega dela;
(2) zahteva od sodelavcev predaje identifikacijskih papirjev, potrjenih s strani pristojnih državnih organov, potnih listov ali dovoljenj za delo kot pogojev za zaposlitev (razen začasne predaje za preverbo identifikacije ali zaradi državnih formalnosti);
(3) zaposli zavestno  oseb, mlajših kot je starost za dokončanje obveznega šolanja v skladu z lokalno zakonodajo;
(4) zaposli zavestno  oseb, mlajših od 15 let (ali 14, kjer zakonodaja držav to dopušča); ali
(5) zaposli oseb, mlajših od 18 let, če bi s tem lahko bilo ogroženo njihovo zdravje ali varnost.

 

5. Jasni disciplinski pravilniki

Skupina Brother mora jasno opredeliti disciplinske politike in postopke ter jih posredovati zaposlenim.

 

6. Sistem prijav nepravilnosti

Vsaka družba znotraj skupine Brother mora vzpostaviti sistem prijav nepravilnosti in spodbujati k prijavi morebitne kršitve teh načel, druge politike družbe, lokalnih zakonov in predpisov. Skupina Brother sodelavcem ne dovoljuje povračilnih ukrepov proti osebam, ki v dobri veri poročajo o kršitvah, in tam, kjer je to primerno in kjer lokalna zakonodaja to dopušča, zagotavlja anonimnost vseh informatorjev.


 

B. Zdravje in varnost

1. Zdravje in varnost pri delu

Skupina Brother bo v skladu z vsemi zakoni in predpisi, ki se uporabljajo za zagotavljanje varnega in zdravega delovnega okolja za sodelavce.
 
Skupina Brother varuje zdravje in varnost sodelavcev na delovnem mestu, tako da:
(1) ocenjuje in nadzira možna tveganja za varnost, vključno s fizično zahtevnim delom, električnimi in drugimi viri energije, ognjem, vozili in izpostavljenostjo kemikalijam in drugih biološkim in fizikalnim dejavnikom;
(2) zagotavlja ustrezno zasnovana in dobro vzdrževana delovna mesta ter ustrezno zaščitno opremo;
(3) izvaja ukrepe in sisteme varnega dela ter zagotavlja stalno usposabljanje in sisteme, zasnovane za preprečevanje, obvladovanje, spremljanje in poročanje o poklicnih poškodbah in boleznih; in
(4) izvaja strategije in postopke za ukrepanje ob izrednih razmerah in dogodkih, vključno s postopki za evakuacijo, urjenjem in obnovitvenimi načrti.

 

2. Izvajanje zdravstvenih ukrepov, prehrana in prebivališče

Skupina Brother bo sodelavcem in morebitnim tretjim osebam, ki delajo v naših prostorih, omogočila čiste sanitarije in čisto vodo ter, kjer je to predvideno, pripravo hrane in objekte za prehranjevanje, ki so higiensko neoporečni.
 
Kjer so zagotovljeni spalni prostori, morajo biti le-ti dobro vzdrževani, čisti in varni, opremljeni z ustreznimi izhodi v sili, toplo vodo za tuširanje, ustreznim sistemom gretja in prezračevanja ter zasebnim prostorom, vse v skladu z veljavnimi lokalnimi standardi.


 

C. Okolje

Da bi pomagala družbi pri doseganju trajnostnega razvoja, skupina Brother mora izvajati svojo politiko varstva okolja in si prizadevati za zmanjšanje vpliva svojega poslovanja na okolje na vseh področjih delovanja in v vseh fazah življenjskega cikla proizvoda – od oblikovanja, razvoja, proizvodnje, uporabe in odlaganja do ponovne uporabe in recikliranja.
 
Skupina Brother bo pridobila vsa potrebna okoljevarstvena dovoljenja in licence, ki so v skladu z veljavnimi mednarodnimi in domačimi okoljskimi zakoni in predpisi, vključno z omejitvami glede uporabe nekaterih snovi.


 

D. Etične in poštene poslovne prakse

Skupina Brother bo delovala z največjo integriteto in etiko na vseh področjih svojega delovanja.

1. Pošteno poslovanje

Skupina Brother bo v skladu s protimonopolno in konkurenčno zakonodajo držav in regij, ki se nanaša na naše delovanje, in ne bo sodelovala pri dejanjih, ki omejujejo ali izkrivljajo svobodno in pošteno konkurenco.
Pri nakupu blaga in storitev bo Brother izbral dobavitelje nepristransko in pod poštenimi pogoji.

 

2. Ustrezno oglaševanje

Skupina Brother mora delovati v skladu z veljavnimi standardi oglaševanja in se pri tem vzdržati zavestne uporabe katerega koli zavajajočega ali netočnega oglaševanja.

3. Neprimerna prednost

Skupina Brother ne sme biti vpletena v kakršno koli obliko korupcije, izsiljevanja in poneverbe. Podkupnine ali druga sredstva za pridobitev neprimerne ali neupravičene prednosti ne smejo biti ponujene ali sprejete.

 

4. Poročanje in evidentiranje natančnih splošnih informacij

Skupina Brother mora evidentirati in poročati o vseh potrebnih informacijah, tudi računovodskih, takoj in natančno ter jih ustrezno shraniti.
 
Skupina Brother mora zahtevati natančno in pravočasno razkritje finančnega stanja in informacij o poslovanju za delničarje, vlagatelje in ustrezne kapitalske trge kot pomoč pri naložbenih odločitvah v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi.
 
Poleg tega mora skupina Brother od sodelavcev zahtevati zagotovilo, da izjave osebne narave, ki se pojavljajo v časopisih, revijah, na radiu, televiziji, videu ali prek interneta, ne bodo puščale vtisa, da gre za govor ali dejanje v imenu Brotherja.

 

5. Upravljanje informacij

Skupina Brother ima stroge sisteme za upravljanje informacij in zagotavlja, da sodelavci ne bodo nezakonito razkrivali zaupnih informacij, ki se nanašajo na družbe v skupini Brother, druge organizacije ali stranke tretjim osebam brez soglasja.

 

6. Varstvo osebnih podatkov

Skupina Brother spoštuje zasebnost naših kupcev, poslovnih stikov in sodelavcev, zato je razvila varnostne ukrepe za omejitev dostopa do osebnih podatkov v skladu z lokalno zakonodajo o zasebnosti. Skupina Brother varuje zasebne podatke, vključno z osebnimi podatki, seznamom naših strank in zaposlenih, in našim sodelavcem ne dopušča posredovanja zasebnih podatkov, razen če je to storjeno v skladu z lokalno zakonodajo o varstvu podatkov in našo veljavno politiko zasebnosti ali kako drugače z dovoljenjem.
 

7. Politika proti trgovanju z notranjimi informacijami

Sodelavci ne smejo biti vključeni v nezakonito trgovanje z notranjimi informacijami. Gre za trgovanje z vrednostnimi papirji med posedovanjem nejavnih informacij.
 

8. Varstvo pravic intelektualne lastnine

Skupina Brother si mora prizadevati zagotoviti, vzdrževati in širiti pravice intelektualne lastnine skupine Brother (vključno z, vendar ne omejeno na patentne pravice, pravice blagovnih znamk in avtorske pravice). Skupina Brother spoštuje pravice intelektualne lastnine tretjih oseb. Skupina Brother in sodelavci ne smejo namerno kršiti pravic intelektualne lastnine drugih.


 

E. Sistem upravljanja za izvajanje teh načel

Skupina Brother bo vzpostavila sistem upravljanja za izvajanje teh načel, kot sledi:
(1) vsaka družba skupine Brother mora upoštevati svoj kodeks ravnanj, ki skupaj z drugimi pravili družbe izpolnjuje standarde, določene s temi načeli, in zahtevati od svojih sodelavcev, da upoštevajo ta kodeks;
(2) vsaka družba skupine Brother mora, glede na svojo organiziranost, določiti oddelek, odgovoren za izvajanje kodeksa ravnanja;
(3) vsaka družba skupine Brother mora redno usposabljati svoje zaposlene za skladnost s kodeksom ravnanja;
(4) vsako družba skupine Brother mora opravljati redne revizije, da se zagotovi skladnost s temi načeli; in
(5) vsaka družba Skupina Brother mora pravočasno odpraviti nepravilnosti, ugotovljene z rednimi revizijami.
Vodstvo pravnega oddelka pri Brother Industries Ltd je odgovorno za zagotavljanje izvajanja teh načel pri vseh družbah skupine Brother in sistemih upravljanja kot tudi za redni pregled stanja sistema upravljanja.