REACH

Kratica REACH pomeni Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registracija, vrednotenje, odobritev in omejevanje kemikalij), namen uredbe pa je izboljšanje zaščite zdravja ljudi in okolja.

Uredba REACH velja za podjetja, ki delujejo v Evropi in za katera veljajo posebne zahteve v zvezi s snovmi.

Uredba REACH št. 1907/2006 je evropska zakonska določba, uveljavljena 1. junija 2007.

Kot odgovorno podjetje, ki se zaveda svojega vpliva na okolje, smo v celoti zavezani k izpolnjevanju predpisov Uredbe REACH.

Kaj vključujejo predpisi Uredbe REACH?

Podjetje Brother mora zbirati informacije o lastnostih kemičnih snovi, ki jih uporablja v svojih izdelkih.

Snovi je treba zbirati v osrednji podatkovni zbirki, ki jo upravlja Evropska agencija za kemikalije (European Chemicals Agency – ECHA), skladno z vnaprej določenim urnikom zaporednih rokov, ki so razporejeni tako, da se končajo leta 2018.

Podjetje Brother je v sodelovanju s svojimi dobavitelji izpolnilo vse dosedanje roke glede Uredbe REACH in si še naprej prizadeva za skladnost s prihodnjimi roki.       

Zelo zaskrbljujoče snovi

Skladno z zakonodajo moramo stalno nadzorovati snovi v svojih izdelkih glede na seznam kandidatov za zelo zaskrbljujoče snovi REACH (Substances of Very High Concern – SVHC).

Uredba REACH zahteva posredovanje zadostnih informacij o snoveh SVHC, ki so v izdelkih prisotne v koncentracijah nad 0,1 % teže na težo (t/t), da je omogočena varna raba izdelkov.

Informacije o prisotnosti snovi SVHC v izdelkih Brother lahko najdete tukaj.